Pravosudna akademija

Javni poziv: „Iskaz interesa za izradu obrazovnih materijala za stalno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i stručnih suradnika izvanpravne struke koji rade s djecom uključenom u sudske postupke“

Rok za dostavu prijava: 2. studenoga 2020.

Pravosudna akademija, u partnerstvu s UNICEF-om, razvila je Okvir za cjeloživotno učenje pravosudnih dužnosnika i stručnih suradnika izvanpravne struke koji rade s djecom uključenom u postupke pred zakonom („Okvir“). Okvir sadrži programe za sljedećih četrnaest (14) skupina pravosudnih dužnosnika i stručnih suradnika na sudovima i državnim odvjetništvima:

 Suci:
- Suci istrage koji rade s djecom u kaznenim postupcima;
- Suci za mladež koji rade s djecom u kaznenim postupcima;
- Suci izvršenja koji rade s djecom u kaznenim postupcima;
- Suci koji rade s djecom u prekršajnim postupcima;
- Suci koji rade s djecom u građanskim postupcima;
- Suci koji rade s djecom u upravnim postupcima;
- Suci koji rade na predmetima koji uključuju djecu na drugostupanjskim sudovima, Visokom prekršajnom sudu i Visokom upravnom sudu.

 Zamjenici državnih odvjetnika:
- Zamjenici državnih odvjetnika koji rade s djecom u kaznenim postupcima;
- Zamjenici državnih odvjetnika koji rade s djecom u prekršajnim postupcima;
- Zamjenici državnih odvjetnika koji rade s djecom u građanskim postupcima;
- Zamjenici državnih odvjetnika koji rade s djecom u upravnim postupcima;
- Zamjenici državnih odvjetnika koji rade na predmetima koji uključuju djecu na drugostupanjskim sudovima.

 Stručni suradnici izvanpravne struke:
- Stručni suradnici izvanpravne struke na sudovima, koji rade s djecom žrtvama/svjedocima kaznenih djela te maloljetnicima i mlađim punoljetnicima počiniteljima kaznenih djela;
- Stručni suradnici izvanpravne struke u državnom odvjetništvu koji rade s maloljetnicima i mlađim punoljetnicima počiniteljima kaznenih djela.

Na temelju Okvira, potrebno je razviti obrazovne materijale za sve ciljne skupine za što je Pravosudna akademija dobila financijsku podršku UNICEF-a kroz programski paket koji se provodi od 1. kolovoza 2020. do 31. ožujka 2021.

Stoga se ovim putem objavljuje javni poziv zainteresiranim stručnjacima za izradu obrazovnih materijala za edukaciju prema niže navedenim programima i ciljnim skupinama:  

 

*Kako bi se izabrani autori pridržavali rokova, a obrazovni materijali bili međusobno usklađeni i odgovarajuće stručne kvalitete, programskim paketom predviđeno je da po jedan stručnjak koordinira rad autora po područjima.

Primjerice, ako je za izradu materijala za Specijalizirano napredno stručno usavršavanje za suce za mladež izabrano troje autora, stručnjak zadužen za poslove koordinacije i kontrole kvalitete razvijenih materijala vodit će računa o uključenim temama, njihovoj zastupljenosti u obrazovnom materijalu te o poštivanju rokova i zahtjeva iz „Okvira“. Poslove koordinacije i kontrole kvalitete obrazovnih materijala za svako područje može obavljati jedan od izabranih autora koji za to iskaže interes ili stručnjak koji se javi samo za ovu vrstu zadataka. Programskim paketom posebno je predviđeno i honoriranje poslova koordinacije i kontrole kvalitete.

Na javni poziv mogu se javiti osobe iz redova sudaca, državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika i sveučilišnih nastavnika te ostali stručnjaci za navedena područja.

Akademija može, ako to zahtijevaju interesi cjeloživotnog stručnog usavršavanja ili ostvarenje drugih obveza, u aktivnosti stručnog usavršavanja uključiti suce, državne odvjetnike, sveučilišne nastavnike i ostale stručnjake koji se nisu javili na javni poziv.

U privitku ovom pozivu za iskaz interesa dostavlja se popis tema koje su obuhvaćene navedenim programima. Teme u nekim programima se preklapaju te će se na inicijalnom sastanku autora s predstavnicima Pravosudne akademije dogovoriti konačan sadržaj obrazovnih materijala, dinamika rada i rokovi.

Prijava se dostavlja na adresu elektroničke pošte pravosudna.akademija@pravosudje.hr i treba sadržavati sljedeće dokumente:

 Ispunjeni obrazac u privitku;
 Životopis u kojem se navodi relevantno stručno iskustvo za rad na izradi pojedinog kurikuluma;
 Motivacijsko pismo u kojem zainteresirani stručnjaci navode razloge za prijavljivanje na ovaj javni poziv te ukratko objašnjavaju na koji način mogu doprinijeti izradi obrazovnih materijala temeljem svog profesionalnog iskustva i stečenih znanja.

Dostavljene prijave razmatra Programsko vijeće Pravosudne akademije koje donosi odluku o odabranim autorima obrazovnih materijala. Pravosudna akademija pravovremeno će obavijestiti kandidate koji su odabrani za autore obrazovnih materijala.

Rok za dostavu prijava na ovaj javni poziv: 2. studenoga 2020.

Rok za izradu obrazovnih materijala: 1. ožujka 2021.

Okvir za cjeloživotno učenje pravosudnih dužnosnika i stručnih suradnika izvanpravne struke koji rade s djecom uključenom u postupke pred zakonom dostupan je na sljedećoj poveznici:

Teme uključene u navedene programe dostupne su na sljedećoj poveznici:

Obrazac za autore dostupan je na sljedećoj poveznici

Kalendar događanja

«Listopad 2020»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)