Najčešće postavljena pitanja

1. Kako se mogu prijaviti za sudjelovanje na radionicama Pravosudne akademije?

Pravosudna akademija ovlaštena je, sukladno Zakonu o Pravosudnoj akademiji (Narodne novine 52/19), provoditi edukaciju pravosudnih dužnosnika, kandidata za pravosudne dužnosnike, savjetnika i vježbenika u pravosudnim tijelima, drugih službenika iz područja te drugih sudionika u postupcima pred pravosudnim tijelima (stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja, stalnih sudskih tumača, stečajnih upravitelja, povjerenika u postupcima stečaja potrošača, kandidata za polaganje stručnih ispita i dr.). Sve su radionice namijenjene isključivo navedenoj ciljnoj skupini. Iznimno edukacija obuhvaća i druge ciljne skupine za čije se sudjelovanje šalje poziv nadležnim institucijama.
Pozivi za sudjelovanje na radionicama upućuju se čelnicima pravosudnih tijela koji prijave za sudjelovanje dostavljaju Akademiji.

2. Kada će biti raspisan natječaj za prijam vježbenika u pravosudna tijela?

Sukladno Zakonu o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (Narodne novine 14/19), raspisivanje natječaja za prijam vježbenika u pravosudna tijela u nadležnosti je Ministarstva pravosuđa koje broj raspoloživih vježbeničkih mjesta u pravosudnim tijelima određuje planom prijma u skladu s mjerilima za određivanje broja službenika.

3. Ispunjavam uvjete iz članka 28. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“, br. 52/2019) za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Kada će mi biti omogućeno polaganje?

Polaganje završnog ispita organizira Pravosudna akademija u skladu sa Zakonom o Pravosudnoj akademiji. Akademija je dužna na svojim mrežnim stranicama objaviti poziv za iskaz interesa za polaganje završnog ispita. Odluku o provedbi ispita donosi Upravno vijeće Pravosudne akademije na prijedlog ravnatelja vodeći računa o broju prijavljenih kandidata.

4. Kada će biti raspisan natječaj za upis nove generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike?

Samo osobe primljene u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređene na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu obvezni su polaznici Škole. Osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona raspoređene na radna mjesta savjetnika u pravosudnim tijelima, a koje nemaju položen završni ispit u Školi sukladno Zakonu o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“, br. 153/09., 127/10. i 82/15.) nisu dužne pohađati Školu. Pravila i program stručnog usavršavanja polaznika Državne škole sukladno Zakonu o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“, br. 52/2019) Upravno vijeće donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

5. U kojem roku EJTN nadoknađuje troškove prijevoza i dnevnica polaznicima svojih međunarodnih seminara? Kako se izvršava nadoknada?

Ti se troškovi nadoknađuju u prosjeku u roku od dva mjeseca.
Nadoknada se izvršava na devizne račune polaznika.