Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Anita Lazarin, dipl. iur.

Zahtjev za ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka može se besplatno uputiti:

  • pisanim putem na adresu: Pravosudna akademija, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte: pravosudna.akademija@pravosudje.hr
  • telefaksom na broj: 01/371-4549
  • telefonom na broj: 01/371-4737

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev biti će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Podaci koje Pravosudna akademija prikuplja su:
– Osobni podaci zaposlenika Akademije
– Osobni podaci članova Upravnog vijeća
– Osobni podaci Programskog vijeća
– Osobni podaci kandidata koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa
– Osobni podaci drugih osoba na radu (osobe na stručnom usavršavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, studenti koji rade posredstvom ovlaštenih studentskih centara, osobe koje obavljaju rad za opće dobro u skladu s općim propisom i sl.)
– Osobni podaci vanjskih suradnika s kojima Akademija ima sklopljene ugovore o djelu odnosno ugovore o autorskom djelu
– Osobni podaci polaznika programa Akademije
– Osobni podaci kandidata za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Primatelji osobnih podataka
Pravosudna akademija će prosljeđivati osobne podatke drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela.

Prava ispitanika
Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:
pravo na pristup osobnim podacima

  • ispravak osobnih podataka
  • brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom, u skladu sa zakonskim osnovama
  • ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim osnovama
  • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Propisi:
– Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
https://www.zakon.hr/z/1021/Op%C4%87a-uredba-o-za%C5%A1titi-podataka—Uredba-%28EU%29-2016-679
-Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
https://www.zakon.hr/z/1023/Zakon-o-provedbi-Op%C4%87e-uredbe-o-za%C5%A1titi-podataka