Polaganje završnog ispita

Polaganju završnog ispita mogu pristupiti kandidati za pravosudne dužnosnike koji su polazili Državnu školu za pravosudne dužnosnike te osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 28. Zakona o Pravosudnoj akademiji (“Narodne novine” broj 52/19).

Kandidati za pravosudne dužnosnike koji su polazili Državnu školu za pravosudne dužnosnike završni ispit polažu pred Povjerenstvom za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za polaganje završnog ispita).

Povjerenstvo za polaganje završnog ispita ima pet članova i to: dva člana iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dva člana iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i jednog člana iz reda sudaca visokih sudova.

Članovi i zamjenici članova Povjerenstva za polaganje završnog ispita su:

– Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjednik Povjerenstva za polaganje završnog ispita,
• Marina Paulić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, zamjenica člana,
– Perica Rosandić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, član,
• Melita Božičević Grbić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, zamjenica člana,
– Mirta Kuharić, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, članica,
– Danica Damjanović, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, članica,
• Boris Koketi, zamjenik Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, zamjenik članice,
– mr. sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, članica,
• Raoul Dubravec, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, zamjenik članice.
Završni ispit sastoji se od pisanog pismenog i usmenog dijela. Na završnom ispitu kandidat može ostvariti najviše 300 bodova. Smatra se da su završni ispit položile osobe koje na završnom ispitu ostvare najmanje 225 bodova.

Osobe koje ne polože završni ispit imaju pravo još jedanput pristupiti ispitu.

Pravosudna akademija odlukom utvrđuje završnu ocjenu koja odgovara broju bodova na završnom ispitu.

Polaganju završnog ispita u Školi mogu pristupiti i osobe koje nisu pohađale Školu, a koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– imaju položeni pravosudni ispit
– nakon položenog pravosudnog ispita radile su na pravnim poslovima najmanje četiri godine.

Odluku kojom se utvrđuje ispunjavanje uvjeta donosi Pravosudna akademija na temelju prethodnog mišljenja Povjerenstva za polaganje završnog ispita. Protiv odluke o ispunjavanju uvjeta može se pokrenuti upravni spor. Osobe koje pristupe završnom ispitu pod prethodno opisanim uvjetima same snose troškove polaganja završnog ispita osim kandidata čije troškove snosi Pravosudna akademija na temelju članka 44. stavka 3. Zakona o Pravosudnoj akademiji.

Smatra se da su Državnu školu za pravosudne dužnosnike završile osobe koje su položile završni ispit.

Pravosudna akademija izdaje potvrdu o završenoj Školi. Potvrda sadržava završnu ocjenu.