Polaganju završnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju uvjete u skladu sa Zakonom o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ broj 52/19 i 30/23).

 

Kandidati završni ispit polažu pred Povjerenstvom za utvrđivanje završne ocjene i polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo Državne škole).

Povjerenstvo Državne škole ima pet članova i to: dva člana iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dva člana iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i jednog člana iz reda sudaca visokih sudova, a svaki član ima svog zamjenika.

Članovi i zamjenici članova Povjerenstva Državne škole su:

Perica Rosandić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, član i predsjednik Povjerenstva Državne škole
Melita Božičević-Grbić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, zamjenica člana
Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, član
dr.sc. Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, zamjenik člana
Gordana Marušić Babić, sutkinja Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske, članica
Sanja Katušić Jergović, sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, zamjenica članice
Mirta Kuharić, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, članica i zamjenica predsjednika Povjerenstva Državne škole
Jasmina Dolmagić, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, zamjenica članice
Danica Damjanović, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, članica
Željka Šaškor, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, zamjenica članice

 

Završni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela. Na završnom ispitu kandidat može ostvariti najviše 300 bodova. Smatra se da su završni ispit položile osobe koje na završnom ispitu ostvare najmanje 225 bodova.

Osobe koje prvi put ne polože završni ispit imaju pravo još jedanput pristupiti završnom ispitu.

Pravosudna akademija odlukom utvrđuje ocjenu koja odgovara broju bodova na završnom ispitu.

Odluku kojom se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za pristupanje završnom ispitu donosi ravnatelj Pravosudne akademije na temelju prethodnog mišljenja Povjerenstva Državne škole. Protiv odluke o ispunjavanju uvjeta može se pokrenuti upravni spor. Osobe koje pristupe završnom ispitu same snose troškove polaganja završnog ispita sukladno Odluci o visini troškova.

Smatra se da su Državnu školu za pravosudne dužnosnike završile osobe koje su položile završni ispit.

Pravosudna akademija izdaje osobi koja je položila završni ispit potvrdu o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.