Organizacijska struktura

Organizacijska struktura

Upravno vijeće

Akademijom upravlja Upravno vijeće, a čini ga 7 članova od kojih je pet stalnih, a dva ih je imenovano na vrijeme od četiri godine.

Stalni članovi Upravnog vijeća su:

– mr. sc. Radovan Dobronić, predsjednik Vrhovnog suda
– Zlata Hrvoj Šipek, Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske,
– dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave,
– Darko Milković, predsjednik Državnog sudbenog vijeća,
– Željka Mostečak, predsjednica Državnoodvjetničkog vijeća.

Dva člana Upravnog vijeća koji se imenuju na vrijeme od četiri godine su:
– prof.dr.sc. Renata Perić, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku, predstavnica sveučilišnih nastavnika pravnih znanosti,
– Ružica Meštrović, predstavnica zaposlenika Pravosudne akademije.

Člana Upravnog vijeća iz redova sveučilišnih nastavnika pravnih znanosti imenuju i razrješavaju dekani pravnih fakulteta. Člana Upravnog vijeća iz reda zaposlenika Pravosudne akademije imenuje i opoziva radničko vijeće.

Predsjednik Upravnog vijeća je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a njegov zamjenik Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske.

Nadležnost Upravnog vijeća Pravosudne akademije propisana je Zakonom o Pravosudnoj akademiji.

Ravnatelj Pravosudne akademije

– Kristina Bekavac, ravnateljica Pravosudne akademije

Ravnatelj rukovodi Akademijom, predstavlja i zastupa Akademiju, izvršava odluke Upravnog vijeća te obavlja druge poslove koji su neophodni za rad Akademije, u skladu sa zakonom, općim aktima Akademije, uputama i odlukama Upravnog vijeća.

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Akademije na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u „Narodnim novinama“ i dnevnom tisku, na vrijeme od četiri godine.

Programsko vijeće
Programsko vijeće stručno je tijelo Akademije, a čini ga 13 članova imenovanih na vrijeme od četiri godine u sastavu:

 • Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
 • Ratko Šćekić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
 • Maja Bilandžić, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske,
 • Gordana Korotaj, sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske,
 • Sanja Otočan, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,
 • Tihana Pivac, sutkinja Županijskog suda u Splitu,
 • Andrijana Markić Jurišić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu,
 • Gordana Haramina Hranilović, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske,
 • Tanja Šušak, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske,
 • Ljiljana Ivošević, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu,
 • Hrvoje Božić, zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku,
 • dr. sc. Gabrijela Mihelčić, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 • Barica Novosel, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu, privremeno raspoređena na poslove pravosudne inspektorice u Ministarstvo pravosuđa i uprave

Članove Programskog vijeća iz redova sudaca predlaže Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske, članove Programskog vijeća iz redova zamjenika državnih odvjetnika predlaže Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Predstavnika sveučilišnih nastavnika pravne znanosti predlažu dekani pravnih fakulteta, a predstavnika Ministarstva pravosuđa predlaže ministar pravosuđa.

Nadležnost Programskog vijeća Pravosudne akademije propisana je Zakonom o Pravosudnoj akademiji.