Izjava o pristupačnosti

Kao pravna osoba s javnim ovlastima, Pravosudna akademija obvezana je osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 17/19) od 23. rujna 2019., kojim je u nacionalno zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na službenu mrežnu stranicu na adresi www.pak.hr.

Status usklađenosti

Mrežna stranica www.pak.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) uz iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • Mogućnost opažanja

Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima zaslona koje koriste slijepe i slabovidne osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

  • Operabilnost

Dio objavljenih dokumenata pohranjeni su kao slikovne PDF datoteke koje nije moguće strojno pročitati čitačima zaslona.

Pojedine obrasce potrebno je preuzeti na vlastito računalo prije ispunjavanja.

Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti.

Ne postoji opcija čitanja sadržaja mrežne stranice „na glas“.

Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.

Veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju svoj alternativni opis.

  • Stabilnost

U pojedinim Internet preglednicima i na pojedinim platformama (računala, tableti, mobiteli i dr.), sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

Podizanje razine pristupačnosti

Pravosudna akademija nakon početne procjene razine usklađenosti zahtjevima pristupačnosti, provodi korektivne mjere za rješavanje nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri u svrhu postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora u suradnji s trećom stranom.

Priprema ove izjave pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 22. rujna 2020. sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korišteni su rezultati početne procjene i testiranja koje je izvršila treća strana.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite u vezi pristupačnosti mrežne stranice Pravosudne akademije korisnici mogu uputiti:

e-poštom: pravosudna.akademija@pravosudje.hr, telefonom: +385 1 235 7642 ili poštom: Pravosudna akademija, Maksimirska cesta 63, 10 000 Zagreb

Pravosudna akademija dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

  • putem telefona broj +385 1 4609 041 ili
  • putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Izjava je revidirana i ažurirana dana 28. prosinca 2021. prilikom izrade nove mrežne stranice Pravosudne akademije.