Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, NN 83/14 

Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13 i 85/15

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Službenik za informiranje: Dijana Ćurković, dipl. iur.

Zamjenik službenika za informiranje: Mirjana Bukovac, mag. iur.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službeniku za informiranje Pravosudne akademije:

  • pisanim putem na adresu:  Pravosudna akademija, Maksimirska cesta 63, 10000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte: pravosudna.akademija@pravosudje.hr
  • telefonom na broj:   01/2357 626

Pravosudna akademija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Ista se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/2014, 15/2014.)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.csv)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.csv)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.csv)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.csv)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.csv)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.csv)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (.csv)