Pravni propisi


– Zakon o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“, broj: 52/19)
– Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18)
– Zakon o državnom odvjetništvu (“Narodne novine”, broj: 67/18)

– Statut Pravosudne akademije
– Odluka o dopuni Statuta

– Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Pravosudnoj akademiji

– Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.( „Narodne novine“, broj 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19)

– Odluka o kriterijima za određivanje i visini naknade vanjskim suradnicima 
– Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (pročišćeni tekst)

– Pravilnik o pristupu stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji (Narodne novine broj 25/2020)
– Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za provedbu završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (Narodne novine 25/2020)
– Pravilnik o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (Narodne novine 25/2020)
– Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj: 11/20) 
– Odluka o visini troškova za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
– Odluka o imenovanju Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

– Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu ( „Narodne novine“, broj:14/19)

– Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita ( „Narodne novine“, broj: 96/09 i 22/15)

Skip to content